Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.        versie 2018.

De navolgende voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, alsmede haar leden.

Artikel 1. Definities

1.            In deze algemene voorwaarden gelden voor de termen die met een hoofdletter worden geschreven de volgende definities.

2. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde definities gelden zowel voor de enkelvouds- als de meervoudsvormen van de gebruikte definities.

De Hoefsmid:                   De Hoefsmid: Dries Boink, lid van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, die in de uitoefening van haar ambacht of bedrijf verklaard de onderhavige algemene voorwaarden te hanteren, zaak doende te Gilze geregistreerd onder nummer 18052829 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven ; de persoon die de hoeven van een paard of ander hoefdier onderhoudt dan wel werkzaamheden verricht in het kader van de Overeenkomst in opdracht;

Opdrachtgever:                Degene die in de hoedanigheid van Consument of Ondernemer met De Hoefsmid een overeenkomst heeft gesloten in opdracht waarvan diensten worden verricht en/of goederen worden geleverd;

Consument:                       De natuurlijke persoon en Opdrachtgever die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Ondernemer:                    De natuurlijke persoon of rechtspersoon en Opdrachtgever die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en die handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf;

Overeenkomst:                De (schriftelijke) overeenkomst die tussen De Hoefsmid en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door De Hoefsmid voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

Opdracht:                           de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Meer/minderwerk:        Meerwerk betreft de werkzaamheden van De Hoefsmid die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij De Hoefsmid recht heeft op bijbetaling ten opzichte van de overeengekomen prijs / aanneemsom. Minderwerk betreft werkzaamheden die tussen Opdrachtgever en De Hoefsmid zijn overeengekomen echter op verzoek van Opdrachtgever alsnog niet zijn of worden uitgevoerd.

Overmacht:                        Iedere omstandigheid die de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van De Hoefsmid onmogelijk maakt, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen;

Levertijd:                            De periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van De Hoefsmid en overige rechtsbetrekkingen waarbij De Hoefsmid goederen en/of diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 4. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling, voor wat de tegenstrijdigheid betreft, van toepassing.
 5. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
 6. Indien tussen partijen reeds eerder een Overeenkomst is gesloten, wordt Opdrachtgever geacht bekend te zijn, en in te stemmen met onderhavige voorwaarden.

Artikel 3. Prijsopgaven & overige aanbiedingen

 1. Alle prijsopgaven van De Hoefsmid zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Hoefsmid niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de prijsopgave opgegeven prijs.
 3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een prijsopgave en/of enig ander aanbod binden De Hoefsmid niet.
 4. Tenzij in de prijsopgave en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een prijsopgave een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.
 5. Een prijsopgave en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de werkzaamheden door De Hoefsmid.
 1. Wijzigingen Overeenkomst en meer/minderwerk

Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de Overeenkomst met De Hoefsmid, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) Overeenkomst moeten door de Opdrachtgever schriftelijk aan De Hoefsmid worden gemeld, vóórdat De Hoefsmid een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen De Hoefsmid en de opdrachtgever gesloten Overeenkomst nadat De Hoefsmid deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen een deugdelijke uitvoering van Overeenkomst onmogelijk maken, is De Hoefsmid gerechtigd op deze grond de Overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De Hoefsmid is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen, zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Hoefsmid dient opdrachtgever vooraf te wijzen op deze problemen.
 2. Indien De Hoefsmid de wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan De Hoefsmid te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van de met De Hoefsmid gesloten Overeenkomst.
 3. Indien de in lid 2 bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, zal de door De Hoefsmid opgegeven Levertijd worden verlengd met de periode van de vertraging. De Hoefsmid is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de in lid 6 bedoelde mededeling van De Hoefsmid heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan De Hoefsmid te voldoen.
 5. In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan De Hoefsmid slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Op De Hoefsmid rust een inspanningsverplichting. De Hoefsmid zal de Overeenkomst naar eigen inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is De Hoefsmid gerechtigd de werkzaamheden te laten verrichten door hem aan te wijzen derde.
 2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Hoefsmid de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd, alsmede aan de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de eerdere fasen heeft voldaan.
 3. Bij de uitvoering der werkzaamheden is de Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel de Hoefsmid en de door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden alsook het te behandelen paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgen. Indien Opdrachtgever deze veiligheid niet waarborgt, is De Hoefsmid bevoegd zijn eigen verplichtingen opschorten totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen.
 4. De Opdrachtgever dient te zorgen voor de werkzaamheden noodzakelijke hulpkrachten, elektrische energie, water, e.d.
 5. Voor rekening van de Opdrachtgever zijn alle kosten van het benodigde gas, water en elektra, alsmede voor alle andere bijkomstigheden, eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verband houdend met de aard van het paard en/of de hoeven, dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van het gebruik van dierenartsen indien de assistentie van een dierenarts door de Hoefsmid geraden wordt geacht.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan De Hoefsmid schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door De Hoefsmid gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van De Hoefsmid te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Hoefsmid verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Hoefsmid zijn verstrekt heeft De Hoefsmid het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van De Hoefsmid – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Alle informatie, in welke vorm dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van enige Overeenkomst met de Hoefsmid ter kennis komt, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij dergelijke informatie reeds als algemeen bekend dient te worden beschouwd.

Artikel 6. Leveringstermijnen en  (op)levering

 1. Indien er sprake is van aanneming van werk, waaronder nadrukkelijk, maar niet uitzonderlijk, begrepen het uitvoeren van hoefbeslag en- verzorging, zal de levertermijn steeds in overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld.
 2. De door De Hoefsmid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven Levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 3. Indien de uitvoering van Overeenkomst door De Hoefsmid niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal De Hoefsmid de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 4. Voor risico van de Opdrachtgever komen en ieder geval de gevolgen van vertragingen in de (op) levering, indien zulks te wijten valt aan onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de Hoefsmid of derden, waaronder de Opdrachtgever ontdekken van gebreken in het paard.
 5. Indien enige door De Hoefsmid opgegeven termijn wordt overschreden, is De Hoefsmid ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever De Hoefsmid schriftelijk in gebreke heeft gesteld en De Hoefsmid een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.
 6. Het werk is opgeleverd zodra De Hoefsmid het werk als gereed meldt, dan wel gedragingen verricht waaruit kan worden afgeleid dat het werk gereed is.
 7. Het werk geldt als opgeleverd wanneer De Hoefsmid heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
 8. Indien De Hoefsmid heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. Indien de Opdrachtgever de oplevering weigert, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor weigering zijn.
 9. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Overmacht

 1. De Hoefsmid is uitdrukkelijk bevoegd de levertijd te verlengen met een termijn gelijk aan de vertraging als gevolg van Overmacht, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Hoefsmid om ingevolge verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, vergoeding van de door de Hoefsmid geleden schade te vorderen.
 2. Indien nakoming van de Overeenkomst door De Hoefsmid als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

 1. De door de Hoefsmid opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / prijsopgave genoemde Overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die De Hoefsmid moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. De Hoefsmid heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de prijsopgave dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de consument het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de Hoefsmid  wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.

Artikel 9. (Wan)betaling en zekerheid

 1. Betaling door de opdrachtgever dient direct na oplevering contant te geschieden tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien facturatie is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen op de door De Hoefsmid op de factuur aangegeven wijze en op het door De Hoefsmid opgegeven rekeningnummer.
 3. Bezwaren tegen door De Hoefsmid aan Opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op, tenzij een dwingendrechtelijke regeling anders voorschrijft.
 4. Indien er gerede twijfel bij de Hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, dan wel de uitvoering van het werk uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade.
 5. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij een dwingendrechtelijke regeling anders voorschrijft. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste of tweede lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen worden gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan De Hoefsmid vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
 6. Indien de Consument in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan De Hoefsmid overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
 7. Indien opdrachtgever/consument in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

                Aanmaning

 • Vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om overige door de hoefsmid geleden schade aan de Hoefsmid te vergoeden, voor zover de Hoefsmid op deze vergoeding rechtens aanspraak kan maken.
 • Bij door de Hoefsmid geconstateerde wanbetaling door de Opdrachtgever is de Hoefsmid uitdrukkelijk bevoegd van deze wanbetaling melding te maken bij het bestuur van de Nederlandse vereniging van hoefsmeden.

Artikel 10. Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft De Hoefsmid het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door De Hoefsmid wordt ontbonden.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft De Hoefsmid het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van De Hoefsmid onvoldoende is en/of door De Hoefsmid geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.

De Hoefsmid is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Hoefsmid kan worden gevergd.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft De Hoefsmid het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

 • Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
  • aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;
  • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;
  • een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;
  • ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;
  • Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
  • De Hoefsmid de beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
  • aan De Hoefsmid surseance van betaling is verleend;
  • De Hoefsmid failliet is verklaard;
  • De Hoefsmid zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.
 • Opdrachtgever is gehouden om de schade die De Hoefsmid als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan De Hoefsmid te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
 • Indien De Hoefsmid overgaat tot opschorting of ontbinding, is De Hoefsmid jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien ontbinding van de Opdracht door De Hoefsmid op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan De Hoefsmid verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door De Hoefsmid  geleverde goederen blijven eigendom van De Hoefsmid totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met De Hoefsmid gesloten overeenkomsten is nagekomen. De eigendom omvat tevens nieuwe zaken die uit de door De Hoefsmid geleverde zaken worden gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes en dwangsommen.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De Hoefsmid direct  daarvan op de hoogte te stellen;
 3. Door De Hoefsmid geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

Voor het geval dat De Hoefsmid zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Hoefsmid of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Hoefsmid zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

 1. Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van enig aan de Hoefsmid toekomend recht op retentie.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de Hoefsmid onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de goederen die ingevolge dit artikel eigendom van de Hoefsmid zijn.

Artikel 12. Intellectueel Eigendomsrechten

 1. De Opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop de hoefsmid een beroep kan doen te respecteren.
 2. De Hoefsmid behoudt zich de rechten van intellectuele eigendom voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van De Hoefsmid, ook nadat kosten aan Opdrachtgever zijn doorberekend, en mogen zonder zijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze gebruikt.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van De Hoefsmid of van De Hoefsmid zijn leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Als Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan De Hoefsmid zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van De Hoefsmid op schadevergoeding op grond van de wet.
 5. Onverminderd de aansprakelijkheid jegens De Hoefsmid wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

Artikel 13. Klacht, Reclame en Onderzoek

 1. Klachtpunten met betrekking tot de geleverde Goederen en/of Diensten dienen uiterlijk twee maanden door opdrachtgever/consument, 14 dagen door opdrachtgever/ondernemer, na oplevering te worden gemeld bij De Hoefsmid, waarna de klacht schriftelijk uiteen dient te worden gezet. De schriftelijk melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te omvatten, zodat De Hoefsmid in staat is adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zijn klacht kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens De Hoefsmid geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan De Hoefsmid te voldoen.
 2. Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door De Hoefsmid geeft de opdrachtgever nimmer het recht zijn (betalings-)verplichtingen ten opzichte van De Hoefsmid op te schorten.
 3. Indien De Hoefsmid een klacht gegrond acht, is De Hoefsmid gerechtigd de betreffende Overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van De Hoefsmid, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 4. De Hoefsmid wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken en eventueel te herstellen. Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat De Hoefsmid toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade)vergoeding, herstel of vervanging.
 5. Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de Hoefsmid, dan wel -als geen keuring bij oplevering plaatsvindt- binnen 48 uren na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Hoefsmid ter zake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door de Opdrachtgever gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Garantie

 1. Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de opdrachtgever/ondernemer dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende Overeenkomst.
 2. De Hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde werk voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze bestemt, tenzij de Hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft gegarandeerd, of dit redelijkerwijs moet worden aangenomen.
 3. Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de Hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en ander in dier voege, dat door de Hoefsmid nimmer meer garantie verplichtingen worden aangegaan dan de garantie verplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens de Hoefsmid verplicht heeft.
 4. Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient ter zake steeds een afzonderlijke Overeenkomst te worden gesloten. Het herstel geschiedt steeds voor rekening van de Opdrachtgever tenzij de Hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverde goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie verplichting heeft erkend.
 5. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige -behandeling en -onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de Opdrachtgever zelf, vallen buiten iedere garantie.
 6. De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de Hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de Opdrachtgever geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolg schade.
 7. Het beweerdelijk niet nakomen door de Hoefsmid van zijn garantieverplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de Hoefsmid gesloten Overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De Hoefsmid is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door De Hoefsmid verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Hoefsmid.
 2. Naast het bepaalde in het eerste lid is De Hoefsmid niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten, door verstrekte adviezen / ontwerpen en beschadiging, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Hoefsmid..
 3. De Hoefsmid aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik of de verwerking van diensten die door hem zijn geleverd dan wel adviezen of ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
 4. De Hoefsmid aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 5. Uitsluitend voor zover De Hoefsmid toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan De Hoefsmid worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 6. De aansprakelijkheid van De Hoefsmid is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan De Hoefsmid is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van De Hoefsmid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door De Hoefsmid afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van De Hoefsmid reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart De Hoefsmid tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens De Hoefsmid geleverde diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Hoefsmid tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door De Hoefsmid. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Hoefsmid in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Hoefsmid voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.
 1. Opdrachtgever vrijwaart De Hoefsmid voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, een dier, of derden die op zijn verzoek aanwezig zijn.
 2. De opdrachtgever(s) (en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) De Hoefsmid, het dier, de opdrachtgever en derden als gevolg van gedragingen van het dier welk in eigendom aan opdrachtgever of de derde toebehoren, alsmede voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die op zijn verzoek aanwezig zijn.
 3. De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, het dier, De Hoefsmid of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal welke wordt verzorgd door de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever verklaart door het verlenen van de opdracht aan De Hoefsmid, dat men W.A. verzekerd is voor schade toegebracht door een dier dat aan hem in eigendom toebehoort.

Artikel 17. Verjaring en/of verval

 1. Alle rechtsvorderingen jegens De Hoefsmid, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen De Hoefsmid en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en prijsopgaves van De Hoefsmid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen De Hoefsmid en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Hoefsmid zaakdoende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Deze website verzamelt cookies. We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden .